Μεταπτυχιακή Εργασία

ΠΡΟΣ: Τους ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ και τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΔΠΜΣ
ΘΕΜΑ: Διαδικασίες εκπόνησης και υποβολής της μεταπτυχιακής εργασίας

Αγαπητοί/τές Συνάδελφοι,
Αγαπητοί/τές Φοιτητές/τριες,

Σχετικά με τις διαδικασίες εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

  • Δικαίωμα επίβλεψης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών έχουν όλοι οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δ.Π.Μ.Σ. (Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών) δύναται να ανατεθεί η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, και Ε.Δ.Ι.Π. της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. (φεκ 4957/21.07.2022).
  • H δήλωση έναρξη της Mεταπτυχιακής Eργασίας γίνεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν την κατάθεσή της. Κατά τη διάρκεια των εγγραφών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο email pgradsemfe@mail.ntua.gr το έντυπο ανάθεσης μεταπτυχιακής εργασίας, στο οποίο αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων .
  • Μετά την ολοκλήρωσή της Μ.Ε., κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. αίτηση του Επιβλέποντα για τον Ορισμό Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει τον επιβλέποντα διδάσκοντα και άλλα δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΔΠΜΣ ή και άλλα μέλη ΔΕΠ ή εκπαιδευτικού προσωπικού ή ερευνητές βαθμίδων Α, Β, Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Με πρόταση του επιβλέποντα, τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του μπορούν να επικουρούν επιστημονικά διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές και άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΜΠ ή προσκεκλημένοι διδάσκοντες εκτός ΕΜΠ. Είναι δυνατόν, επίσης, να συμμετέχει επικουρικά τεχνικό προσωπικό για την εργαστηριακή υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, όπου αυτό απαιτείται.
  • Μετά την επιτυχή παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας, συμπληρώνεται ειδικό έντυπο Βαθμολογίας Μ.Ε. (αποστέλλετε από τη Γραμματεία) από τον Επιβλέποντα καθηγητή με τη βαθμολογία της Μ.Ε., υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και κατατίθεται άμεσα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή. Η βαθμολογία της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει ως μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών εξεταστών στην κλίμακα 1-10 και στρογγυλοποιείται στη μισή κλασματική μονάδα, με βάση επιτυχίας κατ’ ελάχιστο το 5,5 (πέντε και 50%).
  • Ύστερα από την παραπάνω διαδικασία και προκειμένου να εκδοθούν  τα Διπλώματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ (κα Α. Κήττα, 210-7724017, http://lib.ntua.gr/), και να ακολουθήσουν  τη διαδικασία που θα τους πουν προκειμένου να ανεβάσουν  την εργασία τους στην πλατφόρμα που θα τους υποδείξουν. Στη Γραμματεία θα  προωθήσουν, ηλεκτρονικά, τις βεβαιώσεις που θα λάβουν από τη βιβλιοθήκη, καθώς και την εργασία τους σε μορφή pdf.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Λαμπροπούλου Σοφία
Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

 

Αρχεία / Download