ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Ντόκας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η ανάδειξη της σημασίας των πληροφοριών που περιέχουν οι δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων επιχειρείται η εννοιολογική αποκωδικοποίηση των λογιστικών μεγεθών δίνοντας έμφαση στην μέθοδο της ανάλυσης με αριθμοδείκτες. Ουσιαστικά με την χρήση διαφόρων αριθμοδεικτών οι οποίοι έχουν την δυνατότητα κατηγοριοποίησης σε ομάδες αξιολογείται η χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης. Σε αυτό ο στάδιο κρίνεται σημαντικό η κατανόηση των υποθέσεων που διέπουν την μεθοδολογία χρήσης των αριθμοδεικτών ως εργαλείο χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς και των περιορισμών που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο εργαλείο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος η ύλη που θα παρουσιαστεί καλύπτει το ευρύτερο πεδίο της χρηματοοικονομικής λογιστικής έχοντας προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και διαδικασίες η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για την κατανόηση των μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο δεύτερο μέρος η ύλη αφοροά την παρουσίαση των μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης με έμφαση στους χρηματοοικονομικούς δείκτες (Ratio Analysis). Βασικό στάδιο αποτελεί η παρουσίαση μεθοδολογίας αξιόπιστης επιλογής και ομαδοποίησης των χρηματοοικονομικών δεικτών ανάλογα με τους σκοπούς του αναλυτή. Τέλος θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της Κατάστασης ταμειακών Ροών μιας επιχείρησης ως σημαντική πηγή πληροφοριών καθώς και των πολιτικών διαχείρισης υποχρεώσεων και κεφαλαίου κίνησης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από τα ακόλουθα βιβλία:

1. W.T. Harison, C.T. Horngren, C.W., Thomas «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Broken Hill Publishers, Ελληνική Έκδοση, 2015
2. Τ R Robinson, H V Greuning, E Henry, Michael A Broihahn. “International Financial Statement Analysis. CFA Institute Investment Series

Προαιρετική Βιβλιογραφία:

1. Ε Γ Μπατσινίλας, Κ Π Πατατούκας «Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Κατατσάσεων». Εκδόσεις Σταμούλης 2012
2. P P Peterson, F J Fabozzi “ Analysis of Financial Statements”, second edition , Willey 2006