ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δημ. Αργιαλάς, Βασ. Καραθανάση

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Επιτυχή συμπλήρωση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παράδοση ασκήσεων, θεμάτων, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεμελιώδεις έννοιες και φυσικές αρχές της Τηλεπισκόπησης. Βασικά στοιχεία φωτογραφικών συστημάτων. Φωτοερμηνεία (Χρήση/Κάλυψη Γης, Γεωλογική και Εδαφολογική, Γεωργική, Δασολογική, Αστική, Περιφερειακή, Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις, Αξιολόγηση Γεωμορφών για Έργα Υποδομής Εφαρμογές στην βλάστηση και τις καλλιέργειες.) Πολυφασματικά, και Θερμικά δεδομένα. Προσδιορισμός επιφανειακής θερμοκρασίας θάλασσας. Προσδιορισμός χλωροφύλλης στο θαλάσσιο περιβάλλον (φυτοπλαγκτόν). Δορυφόροι Φυσικών Διαθεσίμων που λειτουργούν στο Οπτικό Φάσμα. Αλγόριθμοι Ψηφιακής Ανάλυσης και Ταξινόμησης Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. Φασματικές υπογραφές. Υπερφασματικά δεδομένα. Βασικές αρχές μετάδοσης της ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα. Μέθοδοι ραδιομετρικής αναγωγής σε δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδομένα. Εφαρμογές στην παρατήρηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Δορυφορικοί τηλεπικοπικοί δέκτες, μέθοδοι και τεχνικές για την παρατήρηση του κλίματος.
Ραντάρ απεικονίσεις Συνθετικού ανοίγματος (SAR).Η κηλίδωση και η υφή στις SAR απεικονίσεις
Εφαρμογές των SAR απεικονίσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (ένταση και κατεύθυνση ανέμων – κυματισμού, εντοπισμός πετρελαιοκηλίδων). Εφαρμογές των SAR απεικονίσεων στη μελέτη των πάγων και στην γεωλογία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Lillesand and Kiefer, Remote Sensing and Image Interpretation,
John R. Jensen, Introductory digital image processing : a remote sensing perspectiv,
Schowengerdt R., Techniques for Image Processing and Classification in Remote Sensing,
Richards J., Remote Sensing Digital Image Analysis,
Curlander, J.C., and McDonough R.N., Synthetic Aperture Radar Systems and Signal processing (1st edn), John Wiley & Sons, (1991).
Gunter S., SAR Geocoding: Data and Systems, Herbert Wichmann Verlag GmbH, (1993).
Lenoble J., Atmospheric Radiance Transfer, A. Deepak Publishing, (1993).