ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρ. Κουκουβίνος

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κάνει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στον Στατιστικό Έλεγχo Ποιότητας. Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας στον τομέα της μηχανικής, της βιομηχανίας και των οικονομικών επιστημών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μάθει πως να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας τις στατιστικές τεχνικές ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να εξάγουν συμπέρασματα σχετικά με οικονομικά προβλήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος I. On-line Έλεγχος Ποιότητας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών.
Διαγράμματα Ελέγχου Shewhart.
Διαγράμματα ελέγχου για τα , S και R.
Διαγράμματα ελέγχου για χαρακτηριστικά.
Ανάλυση Pareto.
Το διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος.
Μέθοδοι δειγματοληψίας.
Η χαρακτηριστική καμπύλη.
Μέθοδος των Dodge-Roming.
Διαγράμματα CUSUM.
Διαγράμματα EWMA.
Η ανάλυση ικανότητας της διαδικασίας.

Μέρος II. Off-line Έλεγχος Ποιότητας

Μεθοδολογία Αποκριτικών Επιφανειών.
Σχεδιασμοί πρώτης και δεύτερης τάξης.
Η χρήση της μεθόδου της πιο απότομης ανόδου με στόχο να επιτευχθεί η βελτίωση της διαδικασίας.
Περιστρέψιμοι σχεδιασμοί.
Κεντρικοί σύνθετοι σχεδιασμοί.
Σχεδιασμοί Box-Behnken.
Εισαγωγή στους εύρωστους παραμετρικούς σχεδιασμούς.
Η μεθοδολογία του Taguchi.
Λόγος σήματος προς θόρυβο.
Ανάλυση μέσω του λόγου σήματος προς θόρυβο.
Ο διασταυρωμένος και ο συνδυασμένος σχεδιασμός.
Επιλογή μεταξύ διασταυρωμένων και συνδυασμένων σχεδιασμών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

D. J. Cowden. Statistical Methods in Quality Control. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1957.
A. J. Duncan. Quality Control and Industrial Statistics. 5th edition, Irwin, Homewood, IL, 1986.
E. L. Grant and R. S. Leavenworth. Statistical Quality Control. 5th edition, McGraw-Hill, New York, 1980.
D. M. Hawkins and D. H. Olwell. Cumulative Sum Charts and Charting for Quality Improving. Springer-Verlang. New York, 1998.
D. C. Montgomery. Introduction to Statistical Quality Control. 7th edition, Wiley, New York, 2013.
J. S. Oakland. Statistical Process Control. Heinemann, London, 1986.
G. Taguchi. Introduction to Quality Engineering. Asian Productivity Organization, UNIPUB, White Plains, NY, 1986.
G. Taguchi and Y. Wu. Introduction to Off-Line Quality Control. Japan Quality Control Organization, Nagoya, Japan, 1980.
H. M. Wadsworth, K. S. Stephens and A. B. Godfrey. Modern Methods for Quality Control and Improvement. 2nd edition, Wiley, New York, 2002.
G. B. Wetherill and D. W. Brown. Statistical Process Control: Theory and Practice. Chapman and Hall, New York, 1991.