ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Χρ. Κουκουβίνος

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να κάνει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα, τους στατιστικούς πειραματικούς σχεδιασμούς και σε τεχνικές στατιστικής ανάλυσης. Το μάθημα περιλαμβάνει εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων στη μηχανική, τη βιομηχανία, την ιατρική καθώς και την οικονομική επιστήμη.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με το πέρας και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαλέξεων, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μάθει πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των πειραματικών σχεδιασμών αλλά και να είναι σε θέση να εξάγουν συμπέρασματα σχετικά με διάφορα προβλήματα είτε αυτά αφορούν στη βιομηχανία, είτε στην ιατρική, είτε στην οικονομία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μοντέλα ANOVA σταθερών και τυχαίων επιδράσεων.
Ορθογώνιες αντιθέσεις.
Προσέγγιση με παλινδρόμηση.
Έλεγχος Kruskal-Wallis.
Έλεγχος Friedman.
Επισκόπηση 2κ παραγοντικών σχεδιασμών.
Ανάμειξη στον 2κ παραγοντικό σχεδιασμό.
Κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί σε δύο στάθμες.
Κριτήρια ταξινόμησης κλασματικών παραγοντικών σχεδιασμών.
3κ παραγοντικοί σχεδιασμοί.
Ανάμειξη στον 3κ παραγοντικό σχεδιασμό.
Κλασματική επανάληψη του 3κ παραγοντικού σχεδιασμού.
Σχεδιασμοί μικτών στάθμεων.
Υπερκορεσμένοι σχεδιασμοί δύο στάθμεων.
Κριτήρια βελτιστοποίησης και μέθοδοι κατασκευής υπερκορεσμένων σχεδιασμών.
Στατιστική ανάλυση υπερκορεσμένων σχεδιασμών με γραφική μέθοδο και παλινδρόμηση κατά βήματα. Εγκλωβισμένοι και split-plot σχεδιασμοί.
Μεθοδολογία αποκριτικών επιφανειών.
Ανάλυση του μοντέλου δεύτερης τάξης.
Βέλτιστοι σχεδιασμοί.
Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση για πειράματα Υπολογιστών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

G. E. P. Box and N. R. Draper. Empirical Model Building and Response Surfaces. Wiley, New York, 1987.
G. E. P. Box, W. G. Hunter and J. S. Hunter. Statistics for Experimenters. 2th edition Wiley, New York, 2005.
A. M. Dean and S. Lewis. Screening: Methods for Experimentation in Industry, drug Discovery, and Genetics. Springer, 2006.
A. M. Dean and D. T. Voss. Design and Analysis of Experiments. Springer-Verlang. New York, 1999.
A. Dey and R. Mukerjee. Fractional Factorial Plans. Wiley, New York, 1999.
K.T. Fang, R.Z. Li and A. Sudjianto. Design and Modelling for Computer Experiments. Chapman and Hall/CRC, New York, 2006.
A. S. Hedayat, N. J. A. Sloane and J. Stufken. Orthogonal Arrays Theory and Applications. Springer-Verlang. New York, 1999.
D. C. Montgomery. Design and Analysis of Experiments. 8th edition. Wiley, New York, 2012.
D. C. Montgomery and R. H. Myers. Response Surface Methodology. Wiley, New York, 1995.
R. Mukerjee and C. F. J. Wu. A Modern Theory of Factorial Design. Springer 2006.
C. F. J. Wu and M. Hamada. Experiments: Planning, Analysis and Parameter Design Optimization. 2th edition. Wiley, New York, 2009.