ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρ. Κουκουβίνος

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Θεωρία Πληροφοριών, Πιθανότητες, Θεωρία Πινάκων, γνώσεις υπολογιστή.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παράδοση ασκήσεων και εργασιών, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

ΣΤΟΧΟΣ

Ολοκληρωμένη παρουσίαση της Στατιστικής Θεωρίας Πληροφοριών και Κωδίκων διόρθωσης σφαλμάτων καθώς επίσης και εφαρμογές αυτών στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέτρα πληροφορίας του Shannon. Η διακριτή πηγή πληροφορίας χωρίς μνήμη. Μέθοδοι κωδικοποίησης. Η διακριτή πηγή πληροφορίας με μνήμη. Προσέγγιση με διαδικασίες Markov. Ο διακριτός δίαυλος επικοινωνίας. Η συνεχής πηγή πληροφορίας. Μέτρα πληροφορίας και πηγές με μνήμη. Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων. Βασικά φράγματα. Κώδικες Hadamard, Reed-Muller και Golay. Γραμμικοί κώδικες. Δυϊκοί κώδικες. Κώδικες Hamming. Τέλειοι κώδικες. Κυκλικοί κώδικες. Απαριθμητές βάρους. Κώδικες και λατινικά τετράγωνα. Το πρόβλημα της θεωρίας γραμμικής κωδικοποίησης. MDS κώδικες. Συνελικτικοί κώδικες. Κώδικες BCH. Κώδικες Reed-Solomon. Ο αλγόριθμος των Berlekamp-Massey. Εφαρμογές στην κρυπτογραφία, στην οικονομική και χρηματοοικονομική επιστήμη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

N. M. Abramson. Information Theory and Coding. McGraw-Hill, NY, 1963.
J. Adamek. Foundations of Coding: Theory and Applications of Error-Correcting Codes with an Introduction to Cryptography and Information Theory. Wiley, New York, 1991.
R. B. Ash. Information Theory. Interscience, New York, 1965.
T. M. Cover and J. A. Thomas. Elements of Information Theory. Wiley, New York, 1991.
R. G. Gallager. Information Theory and Reliable Communication. Wiley, New York, 1968.
F. Jelinek. Probabilistic Information Theory. McGraw-Hill, New York, 1968.
S. Kullback. Information Theory and Statistics. Wiley, New York, 1959.
F. J. MacWilliams and N. J. A. Sloane. The Theory of Error-Correcting Codes. North Holland, 1977.
R.J. Mc Eliece. The theory of Information and Coding. Addison-Wesley 1977.
W. W. Peterson and E. J. Jr. Weldon. Error-Correcting Codes. MIT. Press, 1972.
V. Pless. Introduction to the Theory of Error-Correcting Codes. Wiley, New York, 1982.
F. M. Reza. An Introduction to the Theory of Error-Correcting Codes. Wiley, New York, 1982.
S. Roman. Introduction to Coding and Information Theory. Springer, 1997.