ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Χαρ. Σαρίμβεης, Παν. Πατρινός

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Γραμμική Άλγεβρα, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παράδοση εργασίας, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο σχεδιασμό συστημάτων αυτομάτου ελέγχου με έμφαση στις μεθοδολογίες εύρωστου και βέλτιστου ελέγχου. Το μάθημα δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές τόσο για ερευνητική εργασία στο χώρο του αυτομάτου ελέγχου όσο και για την εφαρμογή των μεθόδων σε πραγματικά συστήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συναρτήσεις μεταφοράς. Σχεδιασμός ρυθμιστών στο πεδίο των συχνοτήτων. Διαγράμματα Bode και Nyquist. Επέκταση των εννοιών σε πολυμεταβλητά συστήματα.

2. Αναπαράσταση αβεβαιότητας. Σχεδιασμός σθεναρών ρυθμιστών.

3. Συστήματα μεταβλητών κατάστασης συνεχούς και διακριτού χρόνου. Δυναμικός Προγραμματισμός και Βέλτιστος Έλεγχος. Ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

M. Morari and E. Zafiriou, Robust Process Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1989.
S. Skogestad and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, John Wiley & Sons, West Sussex, 2005.
G. Dullerud and F. Paganini, A Course in Robust Control Theory, Springer, 2005.
E.F. Camacho and C. Bordons, Model Predictive Control, Springer Verlag, 2004.
D. P. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control (Vol 1), Athena Scientific, 2001.