Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Οι Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ σέ συνεργασία με Καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) απευθύνεται σε απόφοιτους Θετικής, Οικονομικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα, αφού εµβαθύνουν στα θέματα και τα «εργαλεία» της μαθηματικής προτυποποίησης (µοντελοποίησης), να ακολουθήσουν µία εκ των τριών (3) παρεχόµενων διακριτών κατευθύνσεων: της μαθηματικής προτυποποίησης Τεχνολογιών Αιχμής, της μαθηματικής προτυποποίησης Μαθηματικών της Επιστήμης των Δεδομένων (νέα κατεύθυνση) ή της μαθηματικής προτυποποίησης σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης µε έμφαση στη Χρηµατοοικονοµική Τεχνολογία.

Στο ανωτέρω ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως από Θετικές, Οικονομικές και Πολυτεχνικές Σχολές και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.

1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
      • γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
      • σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης
      • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
      • επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
      • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
      • ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
      • γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
      • συστατικές επιστολές,
      • εν γένει, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά
      • προσωπική συνέντευξη και/ή εξετάσεις και
      • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλ. κατωτέρω).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την 21η/6/2019, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
      1. Αίτηση (στον ιστότοπο του προγράμματος (http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/) καθώς και στον ιστότοπο της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (www.semfe.ntua.gr) στις Ανακοινώσεις για τα Μεταπτυχιακά).
      2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος). Για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
      3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αποφοίτου.
      4. Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης έτους αποφοίτησης.
      5. Αντίγραφα πτυχίων ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
      6. Αντίγραφα άλλων τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών / Διδακτορικού.
      7. Βιογραφικό Σηµείωµα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία.
      8. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
      9. Τεκμηρίωση επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας.
      10. Έως δύο Συστατικές Επιστολές (από καθηγητή / εργοδότη).
      11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
      12. Μία (1) φωτογραφία

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Σχολής, αλλά και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Διευθυντή του προγράμματος κ. Ν. Σταυρακάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikolas@central.ntua.gr

Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση (με την ένδειξη «Υποβολή υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Χρηματοοικονομική»):ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.
Κτ. Ζ, 2ος όροφος
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τ.K 15780, ΑΘΗΝΑΑθήνα, 08/05/2019
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.ΣΝικόλαος Μ. Σταυρακάκης,
Καθηγητής ΕΜΠ