Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

1. Οι Σχολές Εφαρµοσµένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία µε Καθηγητές από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Διατµηµατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) µε αντικείμενο «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στα Χρηµατοοικονοµικά», σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

2. Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους Θετικής, Οικονομικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα, αφού εµβαθύνουν στα θέματα και τα «εργαλεία» της μαθηματικής προτυποποίησης (µοντελοποίησης), να ακολουθήσουν µία εκ των δύο (2) παρεχόµενων διακριτών κατευθύνσεων: της μαθηματικής προτυποποίησης Τεχνολογιών Αιχμής ή της μαθηματικής προτυποποίησης σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης µε έμφαση στα Χρηµατοοικονοµικά.

3. Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν δεκαοκτάμηνο (18 μήνες) κύκλο σπουδών, που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Για όσους θέλουν, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε µία από τις συνεργαζόµενες Σχολές του EMΠ.

4. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες µε βάση τα κριτήρια που ορίζει ο νόµος 3685/2008 , κυρίως όμως οι απόφοιτοι Θετικών, Οικονομικών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής.

5. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων - που πρέπει απαραίτητα να πληρούν ορισμένα ελάχιστα προσόντα - ορίζεται για αυτό το ακαδημαϊκό έτος σε (50) πενήντα.

6. Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016.

7. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

      α) Ο γενικός βαθμός πτυχίου και ιδιαιτέρως η σειρά του βαθμού σε σχέση µε τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο τµήµα και ακαδημαϊκό έτος,
      β) Το θέμα και η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο,
      γ) Η βαθμολογία στα σχετικά µε το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα,
      δ) Η τυχόν παρεμφερής ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα,
      ε) Η γνώση ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα η γνώση της αγγλικής γλώσσας),
      στ) Οι συστατικές επιστολές.

Επίσης, η Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους υποψηφίους προσωπική συνέντευξη και/ή εξετάσεις.

8. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υπόβαθρου, για τη συµπλήρωση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί, μετά από απόφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής του Προγράµµατος, η παρακολούθηση επιλεγμένων µαθηµάτων του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών των συνεργαζόµενων στο ∆ΠΜΣ Πανεπιστημιακών Σχολών και Τµηµάτων.

9. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, στο e-mail του Δ/ντή του ΔΠΜΣ κ. Ν. Σταυρακάκη (nikolas@central.ntua.gr), καθώς και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Δ.Μ.Π.Σ., ΚΤΙΡΙΟ Ζ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.), 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11.00 – 13.00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο του ∆ΜΠΣ: http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/ ή από την ιστοσελίδα της Σχολής ΕΜΦΕ του Ε.Μ.Π. www.semfe.ntua.gr (Ανακοινώσεις)

β. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος) ή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016.

γ. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.

δ. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

ε. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου

στ. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών

ζ. ∆ύο συστατικές επιστολές,

η. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Περισσότερες πληροφορίες για το ∆ΠΜΣ μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/, ή σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ: 210 772 1982, φαξ: 210 7721685.

10. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων µπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Μ.Π.Σ. «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και στα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»,
ΚΤΙΡΙΟ Ζ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.), 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ. 157 80, ΑΘΗΝΑ

11. Σημειώνουμε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει συγχρόνως να στείλουν ηλεκτρονικά τα βασικά στοιχεία του φακέλου τους -δηλαδή την αίτησή τους, το βιογραφικό, το πιστοποιητικό της αναλυτικής βαθμολογίας, και ότι άλλο θεωρούν πολύ σημαντικό- και το αποδεικτικό της ταχυδρομικής αποστολής (για όσους εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία), στον Διευθυντή του Προγράμματος (διεύθυνση: nikolas@central.ntua.gr).Αθήνα, Ιούνιος 2016
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.ΣΝικόλαος Μ. Σταυρακάκης,
Καθηγητής ΕΜΠ