ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Νεκτ. Κοζύρης, Γ. Γκούμας, Θεοδ. Γεροστάθης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Επιστημονικός Υπολογισμός, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εργασία, ενδιάμεσο διαγώνισμα και τελική εξέταση.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να εισάγει το φοιτητή στις βασικές έννοιες του παράλληλου και δικτυακού υπολογισμού και προγραμματισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή/Επανάληψη στην γλώσσα προγραμματισμού του μαθήματος (C ή C++ ή JAVA). Εισαγωγή στον Παράλληλο και Δικτυακό Υπολογισμό με αναφορά σε προβλήματα συγχρονισμού, εξισορρόπισης υπολογιστικού έργου/φόρτου, συγχρονισμού, επικοινωνιακού κόστους και κλιμάκωσης, νόμος του Amdahl. Προγραμματισμός με χρήση ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω: MPI, PVM, OpenMP, παράλληλο Matlab, πλατοφόρμες πρακτόρων(π.χ. Grasshopper, Jade κλπ.) σε συνδιασμό με έτοιμες βιβλιοθήκες, Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων, Globus. Μελέτη, σχεδιασμός και προγραμματισμός παράλληλων αλγορίθμων για προβλήματα: Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας, FFT, Επίλυση μη Γραμμικών Εξισώσεων, Βελτιστοποίηση, Αριθμητική Ολοκλήρωση, Επιλυτές ΣΔΕ, Επιλυτές ΜΔΕ, Τεμαχισμός Γραφημάτων, Μέθοδοι Monte Carlo.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. E. Karniadakis, R. M. Kirby II , Parallel and Scientific Computing in C++ and MPI, Cambridge University Press, 2003.
V. Kumar, A. Grama, A. Gupta, G. Karypis, Introduction to Parallel Computing,Design and Analysis of Algorithms, Pearson Addison Wesley, 2003.
Dimitris Bertseka, John Tsitsiklis, Parallel and Distributed Computation – Numerical Methods, Athena Scientific, 1997.
Ε. Γαλλόπουλος, Παράλληλοι Αλγόριθμοι.
J. Dongarra, I. Foster, G. Fox, W. Gropp, K. Kennedy, L. Torczon, A. White, Sourcebook of Parallel Computing, Morgan Kaufmann, 2002.
G. C. Wilson, Practical Parallel Programming, MIT Press, Cambridge, MA, 1994.
Thomas Lawrence Sterling, Thomas L. Sterling , Donald J. Becker, John Salmon, Daniel F. Savarese, How to Build a Beowulf: A Guide to the Implementation and Application of PC Clusters, MIT Press, 1999.