ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α.-Γ. Σταφυλοπάτης, Στέφ. Κόλλιας, Γ. Στάμου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Άλγεβρα διανυσμάτων και πινάκων, Αριθμητική ανάλυση και τεχνικές βελτιστοποίησης, Θεωρία γράφων και ανάλυση αλγορίθμων, Προγραμματισμός

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παράδοση ασκήσεων και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εμβάθυνση στην περιοχή των νευρωνικών δικτύων, με αναφορά και σε άλλες τεχνικές από τον ευρύτερο χώρο της υπολογιστικής νοημοσύνης, όπως τα ασαφή συστήματα, οι γενετικοί αλγόριθμοι και υβριδικές προσεγγίσεις.
Μοντέλα και αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, δυναμική συμπεριφορά, σύγκλιση και ευστάθεια, υπολογιστικές δυνατότητες, αλγόριθμοι μάθησης, υλοποίηση και εφαρμογές.
Δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης και μάθηση μέσω διόρθωσης σφάλματος (πολυστρωματικό perceptron και ο αλγόριθμος backpropagation), συσχετιστικά δίκτυα (δίκτυα Hopfield, BAM), πολυστρωματικά δίκτυα με ανατροφοδότηση, μάθηση χωρίς επίβλεψη, δίκτυα ανταγωνιστικής μάθησης (χάρτες Kohonen, μοντέλα ART), τοπικοί κανόνες μάθησης (δίκτυα RBF), ενισχυτική μάθηση, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, συνδυασμοί νευρωνικών δικτύων.
Εφαρμογές (αναγνώριση προτύπων, επεξεργασία σήματος/εικόνας, έλεγχος και ρομποτική, διάγνωση/πρόβλεψη, βελτιστοποίηση).
Υλοποιήσεις (παραλληλία, VLSI).
Ασαφή σύνολα και ασαφής συλλογιστική. Ασαφή Συστήματα.
Γενετικοί Αλγόριθμοι και εξελικτικός υπολογισμός
Υβριδικές προσεγγίσεις και συστήματα (νευρο-ασαφή συστήματα, εξελικτικά νευρωνικά δίκτυα).
Εφαρμογή στην ανάπτυξη σύγχρονων ευφυών υπολογιστικών συστημάτων με τη χρήση έξυπνων πρακτόρων και με στόχο τόσο την αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, όσο και την φιλικότερη επικοινωνία του ανθρώπου με τον υπολογιστή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Haykin, S., Neural Networks – A Comprehensive Foundation, Prentice-Hall, 1999.
Mitchel, T., Machine Learning, McGraw-Hill, 1997.
Jang, J.-S., Sun, C.-T., Mizutani, E., Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice-Hall, 1997.
Τζαφέστας, Σ., Υπολογιστική Νοημοσύνη, Αθήνα, 2002.