ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. Βουρνάς

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Δυναμικά Συστήματα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παράδοση ασκήσεων(40%), παρουσίαση εργασίας (30%), και γραπτή εξέταση (τεστ) στο τέλος του εξαμήνου (30%)

ΣΤΟΧΟΣ

Εισαγωγή στη μη γραμμική δυναμική των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μελέτη και ανάλυση τοπικών και υπερτοπικών διακλαδώσεων συνδιάστασης 1 έως 3 σε απλά συστήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ταξινόμηση μελετών ευστάθειας ΣΗΕ: μεταβατική ευστάθεια, ευστάθεια μικρών διαταραχών ευστάθεια τάσεως. Εισαγωγή στις χρονικές κλίμακες: μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη δυναμική.
Ευστάθεια τάσεως και σύστημα μεταφοράς: μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς, σχέσεις ισχύος και τάσεως απαιτήσεις αέργου υποστηρίξεως για μεταφορά ισχύος, περιγραφή μηχανισμών αστάθειας τάσεως, επίδραση αντιστάθμισης,
Επίδραση γεννητριών στην ευστάθεια τάσεως: περιοριστές διεγέρσεως, καμπύλες ικανότητας παραγωγής, επίδραση κορεσμού.
Παράσταση φορτίων για την ανάλυση της ευστάθειας τάσεως: εξάρτηση φορτίων από την τάση, δυναμική αποκατάστασης φορτίου, κινητήρες επαγωγής, μετασχηματιστές μεταβλητής λήψης, θερμοστατικά φορτία, γενικευμένα μοντέλα φορτίων.
Στοιχεία θεωρίας μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων: θεωρία διακλαδώσεων, συστήματα διαφορικών εξισώσεων με αλγεβρικούς περιορισμούς, συστήματα πολλών χρονικών κλιμάκων, ανάλυση ιδιαζουσών διαταραχών.
Όρια φόρτισης, υπολογισμός ευαισθησιών και ανάλυση διακλαδώσεων σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.
Μηχανισμοί αστάθειας τάσεως και μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού των συνεπειών της στη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη χρονική κλίμακα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

T. Van Cutsem, C. Vournas, “Voltage Stability of Electric Power Systems”, Kluwer Academic Publishers, 1998.
Διπλωματικές Εργασίες .