Μεταπτυχιακες Εργασιες

ΠΡΟΣ: τους ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ και τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΔΠΜΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες εκπόνησης και υποβολής της μεταπτυχιακής εργασίας.

Αγαπητοί/τές Συνάδελφοι,
Αγαπητοί/τές Φοιτητές/τριες,

Σχετικά με τις διαδικασίες εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

α. η δήλωση έναρξη της Mεταπτυχιακής Eργασίας (Μ.Ε.) γίνεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν την κατάθεση της.

β. η δήλωση γίνεται με τη συμπλήρωση σχετικού έντυπου Αίτηση Έναρξης Μ.Ε. (βλ. εδώ), το οποίο υπογράφεται από τον/την Φοιτητή/τρια και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Μετά την ολοκλήρωσή της Μ.Ε., κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. αίτησή του/της φοιτητή/τριας για τη συγκρότηση Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία συνοδεύεται από:

a. Δύο Αντίτυπα της Μ.Ε. σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή. Το εξώφυλλο της M.E. έχει συγκεκριμένη μορφή (βλ. εδώ)

b. Συνοπτική Περίληψη στα Ελληνικά (περίπου 1-2 σελίδων).

c. Συνοπτική Περίληψη στα Αγγλικά (περίπου 1-2 σελίδων).

d. Βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή ότι έχει γνώση της εργασίας σας, την θεωρεί ολοκληρωμένη, προτείνει την κατάθεσή της καθώς και τον ορισμό της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (βλ. εδώ).

Μετά την επιτυχή παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας, συμπληρώνεται ειδικό έντυπο Βαθμολογίας Μ.Ε. (βλ. εδώ) από τον Επιβλέποντα καθηγητή με τη βαθμολογία της ΜΕ, υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και κατατίθεται άμεσα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.


Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής ΕΜΠ