ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Ρομπόλη

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ενδιάμεση εξέταση και Γραπτή Εξέταση στο Τέλος του Εξαμήνου

ΣΚΟΠΟΣ

Να γνωρίσουν οι φοιτητές μια πλειάδα σύγχρονων μακροοικονομικών υποδειγμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η αγορά αγαθών, η αγορά χρήματος και γενική ισορροπία με σταθερές τιμές. Συνολική προσφορά και συνολική ζήτηση. Η αγορά εργασίας και το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Προσδιορισμός του εισοδήματος και των τιμών βραχυχρόνια και μεσοπρόθεσμα. Ανεργία, πληθωρισμός και καμπύλη Phillips. Οικονομικές διακυμάνσεις, οικονομική πολιτική και ορθολογικές προσδοκίες. Αξιοπιστία οικονομικής πολιτικής και προσδοκίες. Συσσώρευση κεφαλαίου και μεγέθυνση. Τεχνολογική πρόοδος και νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης. Άριστη οικονομική μεγέθυνση. Μεγιστοποίηση κοινωνικής ευημερίας. Στοχαστικά υποδείγματα μεγέθυνσης. Υποδείγματα επικαλυπτόμενων γενεών. Το υπόδειγμα τιμολόγησης κεφαλαίου. Τα μικροθεμέλια της αγοράς εργασίας. Υποδείγματα γενικής ισορροπίας με ορθολογικές προσδοκίες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο. Blanchard, Macroeconomics, 2nd ed. Prentice-Hall, 2000.
O. Blanchard and S. Fischer, Lectures on Macroeconomics, MIT, 1989.
C. Azariadis, Intertemporal Macroeconomics, Blackwell, 1993.
R. A. Becker and J. H. Boyd III, Capital Theory, Equilibrium Analysis and Recursive Utility, Blackwell, 1997
L. Ljungqvist and T. Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, The MIT Press, 2000
D. Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, 1996
T. Sargent, Dynamic Macroeconomic Theory, 2nd edition, Harvard Univ. Press, 1989
N. Stockey and R. Lucas, Recursive Methods in Economic Dynamics, Harvard Univ. Pres, 1989.