ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΝΜΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μελέτης Πλοίου & Οικονομικής θαλασσίων Μεταφορών

Τηλ.: (+30) 210 772 1419
Email: kaklis@deslab.naval.ntua.gr