ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. Ντόκας, Α. Χριστόπουλος

ΣΚΟΠΟΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και έχει ως στόχο την παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων αναφορικά με την εταιρική χρηματοδότηση με σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διεθνής χρηματοοικονομική διαχείριση, αναδιάρθρωση εταιρειών, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διάφορα papers από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με τα επιμέρους θέματα.