ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κυρ. Χιτζανίδης, Ιωάν. Κομίνης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Κυματοδήγηση, Λογισμός Μεταβολών, Μερικές Διαφορικές εξισώσεις, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (προπτυχιακά).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παράδοση ασκήσεων, και εργασία μαθήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φαινομενολογική Θεώρηση των επιδεκτικοτήτων σε ισοτροπικά και κεντρο-συμμετρικά μέσα, Φαινόμενο Kerr, Σχέσεις Sellmeir, Βασικά Μη Γραμμικά Φαινόμενα στη Φωτονική, Εξισώσεις Schroedinger και Ginzburg-Landau σε Φωτονικά Δίκτυα και Διατάξεις, Φαινόμενα Διασποράς και Περίθλασης, Ανάλυση Ευστάθειας Ειδικών Λύσεων, Μεταβολικές και Διαταραχτικές Μέθοδοι Προσδιορισμού Προσεγγιστικών Λύσεων, Τεχνικές Πολυπλεξίας στα Πεδία του Χρόνου και των Συχνοτήτων (TDM, WDM), Φαινόμενα που Απορρέουν από τη Χρήση Οπτικών Ενισχυτών (EDFA), Χρονοθορυβικός Τρόμος, Φαινόμενο Gordon-Haus, Διαχείριση Διασποράς, Παλμοί RZ και NRZ. Φωτεινές Βολίδες και Δίνες, Φωτοπερθλαστικά σολιτόνια, Χωρικά Σολιτόνια, Διακριτά συστήματα, Συστοιχίες Μη γραμμικών κυματοδηγών και Διακριτές Εξισώσεις Schroedinger και Ginzburg-Landau.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Grovind P. Agrawal Nonlinear Fiber Optics, Second edition Academic Press1995
Grovind P. Agrawal Nonlinear Fiber Optics, Third edition, John Wiley & Sons 2001
Grovind P. Agrawal Fiber Optics Communication Systems,Second edition Academic Press1997
Leonid Kazovsky Sergio Benedetto, Alan Willner Optical Fiber Communication Systems, Artech House, 1996
Akira Hasegawa, Yugi Kodama, Solitons in Optical Communications, Clarendon Press 1995
Nail N. Akhmediev, Adrian Ankiewicz, Solitons Nonlinear pulses and beams, Chapman & Hall 1996
Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan, Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann Publishers
John D. Joannopoulos, Robert D. Meade, Joshua N. Winn, Photonic Crystals, Princeton University Press, 1995
Grovind P. Agrawal, Applications of Nonlinear Fiber Optics, Academic Press 2001
Amnon Yariv, Holt, Introduction to optical electronics, Second edition, Rinehart and Wilson 1976