ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Πολυράκης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Στοιχειώδεις γνώσεις Ανάλυσης, Γραμμικής Άλγεβρας και Θεωρίας Πιθανοτήτων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εργασία, ενδιάμεσο διαγώνισμα και τελική εξέταση.

ΣΚΟΠΟΣ

Να εισάγει το φοιτητή στις βασικές αρχές της Χρηματοοικονομικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Α: Διαμέριση πληροφορίας και δένδρο πληροφόρησης, επενδυτικές στρατηγικές-χαρτοφυλάκια, πλήρεις και μη πλήρεις αγορές, απουσία arbitrage, δεσμευμένη μέση τιμή και martingales, στοχαστικές αγορές με ουδετερότητα στο κίνδυνο, αξιολόγηση χρηματοοικονομικών τίτλων, ασφάλιση χαρτοφυλακίων, στοχαστικές οικονομίες ανταλλαγής, ισορροπία σε χρηματοοικονομικές αγορές.
Μέρος Β: Arbitrage και Αποτίμηση (ισορροπία στις αγορές χρεογράφων, θεμελιώδη θεωρήματα της χρηματοοικονομικής) -Τιμές καταστάσεων, πιθανότητες ουδέτερου κινδύνου και αναμενόμενη χρησιμότητα - Αποστροφή κινδύνου (μέτρα Arrow-Pratt, αποζημίωση για τον κίνδυνο, συναρτήσεις χρησιμότητας με γραμμική ανοχή κινδύνου) - Κίνδυνος (η σχέση «μεγαλύτερος κίνδυνος», μεγαλύτερος κίνδυνος και αποστροφή κινδύνου) - Βέλτιστα χαρτοφυλάκια με ένα επικίνδυνο χρεόγραφο (επιλογή χαρτοφυλακίου και πλούτος, υπερτίμηση κινδύνου) - Αποτίμηση χρεογράφων βασισμένη στην κατανάλωση (αναμενόμενες αποδόσεις σε κατάσταση ισορροπίας, υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] D.Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, 1992.
[2] S.LeRoy and J.Werner, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press, 2001.
[3] D.G.Luenberger, Investment Science, Oxford University Press, 1998
[4] M.Magill--M.Quinzii, Theory of Incomplete Markets, MIT Press, 1998.
[5] F.Milne, Finance Theory and Asset Pricing, Oxford University Press, 2003.
[6] S.Ross, An Introduction to Mathematical Finance, Options and other Topics, Cambridge University Press, 1999.