ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χ. Νούνης, Λ. Σπανός, Βίβιαν Μπουφούνου

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις εισαγωγικές γνώσεις που αφορούν στις κεφαλαιαγορές, στα χρηματοοικονομικά προϊόντα αλλά και στο μαθηματικό υπόβαθρο το οποίο απαιτείται για την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων χρηματοοικονομικών θεωριών σχετικές με την αποτίμηση αξιογράφων. Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αποτιμήσουν χρεόγραφα με τη χρήση των διαφόρων μεθόδων που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και των πρακτικά εφαρμοζόμενων μεθόδων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν στο εν λόγω μάθημα είναι τα ακόλουθα:

Χρηματιστηριακές Αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα Θα πραγματοποιηθεί περιγραφή των διαφόρων ειδών των χρηματιστηριακών αγορών καθώς και των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα στους επενδυτές.

Αποτελεσματικές Αγορές Μία σύντομη αναφορά στην Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης άποψης για το ζήτημα της αποτίμησης. Θα αναφερθούν λοιπόν οι τρεις (3) μορφές της Θεωρίας, ενώ θα γίνει πρακτική αναφορά, κυρίως μέσω δημοσιευθέντων papers στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορούν στο βαθμό αποτελεσματικότητας των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών.

Σχέση Κινδύνου – Απόδοσης Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των μεθόδων αποτίμησης είναι αναγκαία η αναφορά στη σχέση κινδύνου – απόδοσης, με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιλογή μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Αποτίμηση Αξιόγραφων Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διάφορες μεθόδους αποτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιασθεί αναλυτικά η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών (DCF), της προεξόφλησης των μελλοντικών μερισμάτων (Gordon model), καθώς και η μέθοδος της σχετικής αποτίμησης (με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών). Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα αναλυθούν πλήρως οι μέθοδοι και τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή των προαναφερθέντων μεθόδων (π.χ. υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, κόστους δανεισμού, της κεφαλαιακής δομής, το risk premium, το beta (β) κ.α.). Τελικός στόχος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να εξάγουν συμπέρασμα για την «δίκαιη» αποτίμηση μιας εταιρίας βάση των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης.

Βασικά στοιχεία των ομολόγων Στην εν λόγω ενότητα θα αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα ομόλογα. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιασθούν τα διάφορα είδη των ομολόγων (εταιρικά, ομόλογα δημοσίου κτλ) και οι μεταξύ τους διαφορές, η έννοια της απόδοσης στη λήξη, το ετήσιο επιτόκιο (ετήσιο κουπούνι), η βαθμολόγηση των ομολόγων κα.

Ανάλυση και αποτίμηση των ομολόγων Στην εν λόγω ενότητα θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι με τις οποίες αποτιμούνται τα ομόλογα με την χρήση της έννοιας της παρούσας αξίας, θα αναπτυχθεί ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσης στην λήξη ενός ομολόγου, η χρονική διάσταση των επιτοκίων και οι διάφορες θεωρίες που αφορούν στην χρονική διάσταση των επιτοκίων. Επίσης θα αναλυθεί η έννοια της διάρκειας (duration) των ομολόγων και θα εξηγηθεί πως χρησιμοποιείται ως μέσο συσχέτισης της μεταβλητότητας των τιμών των ομολόγων με τα επιτόκια καθώς και ως εργαλείο για τη διαχείρηση χαρτοφυλακίων ομολόγων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

T. Copeland and T. Koller, J. Murrin, Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies,
Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance
Giorgio Questa, Fixed – Income Analysis for the Global Financial Market
Διάφορα papers από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με τα επιμέρους θέματα