ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αντ. Συμβώνης, Μιχ. Μπέκος

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εργασίες, διαγώνισμα.

ΣΚΟΠΟΣ

Να εισάγει το φοιτητή στις θεμελιώδεις έννοιες του αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού, στη σχεδίαση αντικειμενοστρεφών εφαρμογών, την σχεδίαση και χρήση βιβλιοθηκών λογισμικού. Να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες μοντελοποίησης που προσφέρουν οι αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η γλώσσα προγραμματισμού Java. Το περιβάλλον BlueJ. Αντικείμενα, κλάσεις και μέθοδοι. Βασικά στοιχεία του συντακτικού της Java. Πολυμορφισμός. Κλάσεις αφηρημένου τύπου και διαπροσωπείες. Εξαιρέσεις. Η βιβλιοθήκη κλάσεων της Java. Κλάσεις συλλογής δεδομένων. Σχεδιασμός αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Η γλώσσα μοντελοποίησης UML (Universal Modeling Language). Πρότυπα σχεδιασμού λογισμικού (Design Patterns).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

David J. Barnes, Michael Koelling, Objects First With Java: A Practical Introduction Using BlueJ, 2nd Edition, Prentice Hall, 2004.
Patrick Niemeyer, Jonathan Knudsen, Learning Java, 2nd Edition, O’Reilly, 2002.
Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003